جراحی اطمینان بیهوده

***  آمبیانس ( این ) میباشد *** ( به شیوه ی قذیمی Right-click, Save Target As...) از دقیقه ی ٢ به بعدش وارد دنیای خاصی میشید که محاله بگید نه نشدم . تاثیر گذاره  . شمع رو بذار و کنار شومینه و . . . شمع و ... برف و پنجره و . . . توی هواببین که  اسکی لا به لای ستاره هاست .. ...

*** 

بیدار که شدم ، دیدم ٢ ساعت بیشتر نیست که خوابیدم ، نه که خواب ،‌که چرت زده بودم ، تیک تیک ثانیه ها ی ساعت پاندول دار را شمرده بودم ، شمرده که نه ، مثل میخ توی قلبم با چکش فرو برده بودم ، طلوع را قورت داده بودم که ساعت زنگ زد ، زود تر از همه بیدار شده بودم ، بیدار که بودم ، برخاسته بودم ، چمدان را از دیشبش دم در گذاشته بودم . قرار بود جراحی اش کنند ، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید ، توی دهلیز و بطنم ،‌خون میجوشید ، توی این سرمای خشک و سفاک که پوست را میبرید ، من تنها ی تنها باانگشتانی که در کف دستم چنگ زده بودم به صورتش نگاه کردم ، شاید که مرگ بود ، شاید که بار آخر بود ، نقابم را زدم ، زود تر از اینکه بفهمد ، سرخ و سفید را روی صورتم تاش زدم ، لب ها را درشت تر ، زیر چشم هایم پف بود ،‌مژه ها را بلند تر ، گونه هایم را قهوه ای ، نه که قهوه ای ،‌آجری  کردم . دامن بلند اسپانیایی تنگ مشکی را روی جوراب شلواری پشمی روی تنم اویزان کردم ، بلیز تنگ مشکی با آویز مروارید و شنل پشمینی روی تنم که چونان اسکلت بود سر و سامان دادم . . . قهوه توی دهانم چرخ میزد . میخندیدم . چمدانم را که برداشتم و او در را بست ، توی دلم هوری ریخت ، رفتیم ، رسیدیم ، همه جا بوی بتادین میداد ، حتی حال و هوای بخش وی.آی.پی یا دیپلمات هم دلم را راحت نمیگذاشت ، خم شدم که بالا بیاورم ، هیچ کس ندید . قفل سکوت را از روی پوزه ام برداشتم ، شروع کردم به دلقک بازی ، اکثر اهالی یک رنگ آنجا ،‌من را دیوانه ای چیزی میدیدند . گوشواره های تازه ام را گوشم زده بودم ، مثل ماری به خود پیچ خورده بود ، نه به خود که به لاله ی گوشم ، وقتش که رسید  ، روی تخت گذاشتندش ، لبخندم داشت پاره پوره میشد ، لب هایم میکشید پوستم را ، هر هر خنده های بیهوده ام همه را کلافه کرده بود ، در بزرگی با علامت عبور ممنوع ، زنجیری هم بود ، دیگر تو نمیتوانستی بروی ، بردندش ، زیر تیغ ، دوباره که برگشتم خم شدم و انگار که بخواهم همه ی کلمه ها را بالا بیاورم حالت تهوع گرفتم ،‌چیزی بالا نیامد ، فقط اشک هایم ریخت ،‌ شاید ((همچین ))  * کلیک کن *نوایی ترنم میکرد  ،  پشتم سرد شد ، زیر پایم فرو ریخت و تمام دیوارهای یک دست سفید را سیاه دیدم ، چرخ میخورد همه چیز ، ٢ ساعت صبر شد ۵ ساعت ، آخ که وقتی بخیه ها زده شد و بیهوشی رو به اتمام چه حالی داشتم ، آوردندش ،‌تکه موی فری از لای کلاهش بیرون بود ، بوسیدمش ، بوی درخت کهنه و قدیمی میداد ،میخواستم رویش بنویسم دوستت دارم . نگران نبودن دندان مصنوعی اش  بودم . ابروهای خال کوبی شده اش  هه، بینی اش چشمهایش سر جایشان بودند ،هه ،‌ همراهش شدم ،‌مثل میمونی که از درخت آویزان میشود ، اتاق عکاسی و رادیوگرافی و بعد هم بخش وی.آی.پی...درد بود که دورش میپیچید . دردی که تو گویی تا ابد ناله اش را بلند خواهد کرد ، داد و بیداد من برای زدن مورفین ، فقط خودم میدانستم چه طور آرامش میکردم نه آن ها، دیگرانی که ...اوه  ، مسکن ها جواب نمیداد ،‌با دکتر بی هوشی اش حرف زدم ، دو تا مسکن توپ جدید زدند به خوردش ،گفتند که چه خوب که من همه چیز را گفتم ، سیگارم را برداشتم و رفتم توی قسمتی که میشد دود را ول داد به هوا ، کاش که ترس را نیز میشد همراهش رها کنم ، توی هوا فوتش کنم ، تلفنم زنگ خورد ، تو بودی ، از آن سوی مرزها ، شماره ای نا آشنا ، شروعش با یک + بود و یک بوق ، مثل صدایی که در اتاق عمل وقتی مرده زنده میشود دستگاه از خودش نشان میدهد ، بوق خورد ، تو بودی ، از آن سوی مرزها ، از خیلی خیلی دورها ، کاش میدانستی چقدر چسبیدن صدایت به گوشم گرمم کرد ،‌انگار که نفت بریزی توی شویمنه و آتشش بزنی توی فصل سرما  ، این همه نزدیک تر از تو ، چه زندگی مسخره ای ، اطمینان های بیهوده ای ، کم فاصله تر ها دورترین ها بودند  ، وقتی تو زنگ زدی فکر کردم چقدر دوستت دارم . گوشی را که گذاشتم ، این بار از خوشحالی گریه کردم ، یک چیزی هست که نمیشود تعریفش کنی ، مثل مرام و معرفت ، نمیشود با گرو گذاشتن سیبیل  و قسم فی سبیل خدا درستش کنی ، یه چیزی هست که مثل قفل از دورتر ها گیرنده ها را گرم . گرم .گرم میکند ،‌ قفل ها را در هم . هیچ سیگنالی هم موجش را نابود نمیکند  یک چیزی هست که قدرت فاصله ها هم نابودش نمیکند ، یک ارتباطی که تعریفش سخت است مثل تعریف سر خوردن روی هلال ماه ، خم شده مثل عاشق دل شکسته ، تو رویش سر بخوری ، تاب بخوری بیایی آن طرف ها ،‌ موج صدایت از آن سوی دنیا ، درست سر وقت ، مثل چسبیدن نانی به تنور بود ، مثل آغوش بازی که توی این ۵ ساعت ترس و راه رفتن عصبی پشت در اتاق جراحی نداشتم . عین همه ی نداشته  هایم شدی ، از راه دور ، بی اینکه تاکیدی روی این موضوع نشان دهم ، بی اینکه حتی توقعی ازت داشته باشم ، بی اینکه  .... بی هیچ ، زنگ زدی ، دوست دارم از همین جا بگویم((( دوستت دارم .)))

خانم نقاش سرش را به علامت نفی تکان داد ، میس شانزه لیزه بهش گفت : "این ایده ی منه خیلی هم نابه دوستش دارم ." خانم نقاش که قلم موی آبی رنگ دستش بود گفت : " جلوی آینه عکاسی کردن و این ادا اصول ها از مد افتاده یه چیزی میدونم که دارم بهت میگم . "میس شانزه لیزه ماسکش را با خشم درآورد ، دستش را مشت کرد و زد آینه را شکاند ، خانم نقاش که زن آرام و متینی بود دامن بلند سفیدش را که پر از رنگ های رنگ روغنش بود به دست گرفت و روی کف زمین  خرده آینه های خونی شده را در دست گرفت و به چشم های میس شانزه لیزه که لنز رنگی درشان بود نگاه کرد و گفت چرا آروم نمیمونی . میس شانزه لیزه از آرامش خانم نقاش لجش گرفت انگشت خونی اش را به چشمش زد و لنزها را درآورد. خانم نقاش که موهای قهوه ای رنگش را بالای سرش با کلیپس پر طاووسش بسته بود رفت نشست روی کاناپه ی مخمل آبی میس شانزه لیزه و قلم مویش را انداخت روی زمین و گفت : " من بهت ترحم نمیکنم . حرف مفت میزنی سواد نقاشی نداری بذار من کارمو کنم . |"میس شانزه لیزه با زانو روی زمین جلو رفت و دامن گیپور رنگ روغنی خانم نقاش را با دندان گاز گرفت و چند قطره از خونش را روی سفیدی رنگ گیپروها ریخت . خندید ، اکلیل های طلایی روی تنش میدرخشیند ، مونجوق های آبی با شکل بته جقه بالای کتفش سنگینی میکردند ، روی کاسه ی زانو دیگر اکلیل نبود ، میس شانزه لیهز بلند شده بود. پروژکتور را خاموش کرد و به نیم رخ آرام زن نقاش روی زمین نگاه کرد ، نگاهش ممتد شد ، شاتر چرخید و خانم نقاش شروع کرد به عکاسی ، روی بدنش خون مثل مار میخزید ، میس شانزه لیزه، پاپیون بزرگی را که خانم نقاش از پشت سر به  دامنش داشت باز کرد ، توی عکس ها دوپای عور بود ، یکی اکلیلی و دیگری گندمی ، لبخند هایی که توی عکس روی ههم صلیب شده بودند .

 

 

/ 18 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیررضا تجویدی

سلام مجدد بله حضرتعالی که معرف حضور هستید،دورادور تعریفتون رو شنیدم باعث افتخار بنده هست آشنایی با شما ارادت

صفا

حالت خوبه ؟ خودت و کس و کارت که به خاطرش مردی و زنده شدی ؟ از دست این نوشته های تو .

حمید

سلام دوست عزیز من دوست دارم نظر شما را درباره وجود خدا بدانم خوشحال می شوم به وبلاگم بیایید و اعتقادتان را بیان بفرمایید

حمید

سلام دوست عزیز من دوست دارم نظر شما را درباره وجود خدا بدانم خوشحال می شوم به وبلاگم بیایید و اعتقادتان را بیان بفرمایید

صابر

وقتی از دغدغه ها و گرفتاری هات مینویسی خیلی خوب حس میکنم،چون یک چیز مشترکه،شاید چون من هم تا به حال شبهایی رو داشتم که تا صبح توی بیمارستان نخوابیده باشم و منتظر تک زنگ کسی باشم که فکرش هم نمیکردم.همیشه همینطوریه که تا به کسی فکر نمیکنی سراغت رو میگیره،و اگر این اتفاق بیافته این یعنی آخر لذت از یک دوستی.خوش به حالت که کسی رو داری که بهش بگی دوستت دارم،دوباره تنهایی اومده سراغم.سر همین جمله.همین جمله ای که هیچوقت به زبون نیاوردم و فکر کنم از صورت بدون نقابم متوجه شد. این عکس اول از تابلوی نقاشی رو خیلی دوست دارم چون تمام وجود یک زن رو نشون داده،از بافت موهاش تا گوشواره هاش که شبیه هم نیست و گردنبند مروارید و اون خالکوبی از دسته گلی که دستشه بر روی بازوش تا...بدن زخمی که داره.این یعنی تمام اون چیزی که میشه با چشم دید و به احساسی رسید که کسی میتونه داشته باشه.همه احساس های متناقض یک انسان. نوشته بعدی من رو به فکر میبره،فکر اینکه چطور ما همه خون هم رو میریزیم تا به چیزی که میخوایم برسیم،انگار لازمه که اینطور باشیم،نقاب بزاریم توی کلاهمون و تا هرکسی میاد جلومون سریع نصب کنیم و صدامون رو تغییر بدیم تا عین همدیگه

صابر

آره بخند [نیشخند] داشتم,رفت,دیگه برام مهم نیست. تا عین همدیگه...تا عین همدیگه بشیم و نفهمیم از همدیگه چقدر متنفریم,تا بتونیم راحت تر به همدیگه دروغ بگیم. برات عکس رو میل کردم. اضافه شد:اینی که به ذهنت نرسیده بود برای من خوبه,این یعنی من تونستم یک قدم از نویشنده فراتر برم و او رو به تفکر در مورد عکسی که گذاشته دعوت کنم.عکسی که خیلی برای من معنی داره. با احترام

میرا

درخت کهنه قدیمی ات سلامت بادا... "ادا اصول های از مد افتاده" را کمتر کسی به یاد دارد و می فهمد... برای من نوستالژی بود.

نادی

میس جان جا داره که مراتب قدردانی خودمو بابت موسیقی قشنگت اعلام کنم [ماچ]

sareh

حال و هوایی دارم که با خوندن این متنت دلم میخواد بغضمو بتروکونم, یه سوزن خوشگل بزنم بهش. راستش فقط میخواستم بخونم, نمیخواستم چیزی بنویسم, ولی واقعا قشنگ نوشتی, میره صاف میشینه رو دل آدم. این سبک نوشتنای مخصوص میس. دلنشین و قشنگ و جذاب[گل]